DOTACJE

BUDOWA DWÓCH MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ 6 POMP CIEPŁA

Cel projektu: Celem głównym niniejszego projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym energii aerotermalnej do produkcji energii cieplnej oraz energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w przedsiębiorstwie

PANORAMIC-OSCAR A.D.W.E.K.BIELSCY S.C

 

NR UMOWY RPWM.04.01.00-28-0047/18-00 zawartej w dniu 06 grudnia 2019 r. w ramach Osi Priorytetowej 4-" Efektywność energetyczna"

Działania 4.1-"Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych"

Poddziałania -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Wnioskodawca: „PANORAMIC - OSCAR” A. D. W. E. K. BIELSCY S.C.

Tytuł projektu: Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz 6 pomp ciepła przez przedsiębiorstwo Panoramic.

Wartość ogółem: 1213050.00

Wydatki kwalifikowalne: 985000.00

Wnioskowane dofinansowanie: 833310.00

Procent dofinansowania: 84.60

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-04-06 Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2020-04-06 Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2020-09-23

 

Niniejszy projekt polega na zakupie i montażu 2 dachowych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,0496 MW oraz 6 pomp ciepła typu powietrze-woda o łącznej mocy 0,0966 MW w 3 budynkach w miejscowości Mrągowo przy ul. Jaszczurcza Góra 16,18 i 20, dz.nr 302/8, 310/7 i 309/2, obręb Mrągowo. I instalacja fotowoltaiczna: panele 80 szt.o mocy 310W, 2 inwertery o łącznej mocy 22kW(każdy po 11 kW) i 80 szt.optymalizatorów, II instalacja fotowoltaiczna: panele 80 szt. o mocy 310W, 2 inwertery o łącznej mocy 24 kW (każdy po 12 kW) i 80 optymalizatorów. Projekt przewiduje również instalacje 6 szt. pomp ciepła o jednostkowej mocy 0,0161 MW każda (łączna moc pomp 0,0966 MW).

Projekt wpisuje się w typ projektu wymieniony w SzOOP RPO WiM2014-2020 dla działania4.1-instalacji wykorzystujących energię słońca-do2 MWe/MWth. Instalacje zgodnie z możliwością opisaną w SzOOP będą służyły potrzebom własnym przedsiębiorstwa i będą podłączone do sieci, jednakże ze względu na moc instalacji (do 50 kW) zgodnie ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2015 poz.478) oraz z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz.1276.) będzie ona dokonywana na podstawie zgłoszenia bez konieczności posiadania przez beneficjenta ważnych technicznych warunków przyłączenia wszystkich ujętych w projekcie źródeł wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej. Projekt spełnia wszystkie warunki brzegowe określone w SzOOP RPO WiM2014-2020.Inwestycja polega na montażu paneli fotowoltaicznych połączonych w samodzielne układy wraz z falownikami, optymalizatorami z niezbędnym okablowaniem i osprzętem. Elektrownie będą podłączone do sieci, natomiast nie będzie potrzeby instalowania akumulatorów oraz regulatorów ładowania.Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana bezpośrednio na potrzeby własne a ewentualna nadwyżka będzie wprowadzona do sieci.

 

Celem głównym niniejszego projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym energii aerotemalnej do produkcji energii cieplnej oraz energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w przedsiębiorstwie „PANORAMIC - OSCAR” A. D. W. E. K. BIELSCY S.C. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Budowa dwóch dachowych elektrowni fotowoltaicznych w 2020 roku o łącznej mocy 0,0496 MW w miejscowości Mrągowo, o rocznej łącznej produkcji 37,725 MWh.

2. Dostawa i instalacja 6 pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 0,0966 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w budynkach w miejscowości Mrągowo, o rocznej łącznej produkcji 179,77 MWh.

 

3. Zmniejszenie emisji CO2 do środowiska dzięki zastosowaniu pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych w 2020 roku o 78,273 ton/rok.

4. Wzrost wykorzystania energii cieplnej i energii słonecznej do ogrzania obiektu i produkcji prądu elektrycznego z odnawialnych źródeł.

 

Nazwa źródła finansowania wydatków

1. Kwota dofinansowania 833 310.00

2. Wkład własny Wnioskodawcy 151 690.00

- Budżet jednostek samorządu terytorialnego 0.00

- Inne krajowe środki publiczne, jakie: 0.00

- Prywatne 151 690.00

W tym EBI 0.00

 

 

 

Powrót